DevDharm —


एकवस्त्रो न भुंजीयान्न कुर्याद्देवतार्चनम् ।
न कुर्यात्पितृकर्माणि दानहोम जपादिकम् ।।

भोजन ,देवता पूजन,पितृ कर्म ,दान,होम,जप आदी कर्मे केवळ एकवस्त्र धारण करून करू नये ।अर्थात उपवस्त्रादी असावी ।


सारंग दुर्गे ।नागपूर
7588187530